Our Stores

Apotheca Retail Locations

Apotheca Greensboro LocationApotheca Greensboro
Sunday, 9a.m.–10p.m.
Monday, 9a.m.–10p.m.
Tuesday, 9a.m.–10p.m.
Wednesday, 9a.m.–10p.m.
Thursday, 9a.m.–10p.m.
Friday, 9a.m.–10p.m.
Saturday, 9a.m.–10p.m.
Apotheca Cornelius LocationApotheca Cornelius
Sunday, 9a.m.–10p.m.
Monday, 9a.m.–10p.m.
Tuesday, 9a.m.–10p.m.
Wednesday, 9a.m.–10p.m.
Thursday, 9a.m.–10p.m.
Friday, 9a.m.–10p.m.
Saturday, 9a.m.–10p.m.
Apotheca Asheville LocationApotheca Asheville
Sunday, 9a.m.–10p.m.
Monday, 9a.m.–10p.m.
Tuesday, 9a.m.–10p.m.
Wednesday, 9a.m.–10p.m.
Thursday, 9a.m.–10p.m.
Friday, 9a.m.–11p.m.
Saturday, 9a.m.–11p.m.
Apotheca - CBD, Delta8, & Kratom width=Apotheca - CBD, Delta8, & Kratom
Sunday, 10a.m.–8p.m.
Monday, 10a.m.–8p.m.
Tuesday, 10a.m.–8p.m.
Wednesday, 10a.m.–8p.m.
Thursday, 10a.m.–8p.m.
Friday, 10a.m.–8p.m.
Saturday, 10a.m.–8p.m.
Apotheca Knoxville Kingston Pike LocationApotheca Knoxville
(Kingston Pike)
Sunday, 10a.m.–9p.m.
Monday, 10a.m.–9p.m.
Tuesday, 10a.m.–9p.m.
Wednesday, 10a.m.–9p.m.
Thursday, 10a.m.–9p.m.
Friday, 10a.m.–10p.m.
Saturday, 10a.m.–10p.m.

The Hookah Hookup Retail Locations

The Hookah Hookup Pigeon Forge LocationThe Hookah Hookup Pigeon Forge
Sunday, 9a.m.–10p.m.
Monday, 9a.m.–10p.m.
Tuesday, 9a.m.–10p.m.
Wednesday, 9a.m.–10p.m.
Thursday, 9a.m.–10p.m.
Friday, 9a.m.–10p.m.
Saturday, 9a.m.–10p.m.
The Hookah Hookup Winston-Salem LocationThe Hookah Hookup Winston-Salem
Sunday, 9:30a.m.–10p.m.
Monday, 9:30a.m.–10p.m.
Tuesday, 9:30a.m.–10p.m.
Wednesday, 9:30a.m.–10p.m.
Thursday, 9:30a.m.–10p.m.
Friday, 9:30a.m.–12a.m.
Saturday, 9:30a.m.–12a.m.
The Hookah Hookup Greensboro LocationThe Hookah Hookup Greensboro
Sunday, 10a.m.–9p.m.
Monday, 10a.m.–9p.m.
Tuesday, 10a.m.–9p.m.
Wednesday, 10a.m.–9p.m.
Thursday, 10a.m.–9p.m.
Friday, 10a.m.–10p.m.
Saturday, 10a.m.–10p.m.
The Hookah Hookup Asheville LocationThe Hookah Hookup Asheville
Sunday, 10a.m.–10p.m.
Monday, 10a.m.–10p.m.
Tuesday, 10a.m.–10p.m.
Wednesday, 10a.m.–10p.m.
Thursday, 10a.m.–10p.m.
Friday, 10a.m.–12a.m.
Saturday, 10a.m.–12a.m.
The Hookah Hookup Decatur LocationThe Hookah Hookup Decatur
Sunday, 10a.m.–9p.m.
Monday, 10a.m.–9p.m.
Tuesday, 10a.m.–9p.m.
Wednesday, 10a.m.–9p.m.
Thursday, 10a.m.–9p.m.
Friday, 10a.m.–10p.m.
Saturday, 10a.m.–10p.m.
The Hookah Hookup Knoxville Cumberland Ave LocationThe Hookah Hookup Knoxville (Cumberland Ave.)
Sunday, 10a.m.–10p.m.
Monday, 10a.m.–10p.m.
Tuesday, 10a.m.–10p.m.
Wednesday, 10a.m.–10p.m.
Thursday, 10a.m.–10p.m.
Friday, 10a.m.–12a.m.
Saturday, 10a.m.–12a.m.
The Hookah Hookup Atlanta LocationThe Hookah Hookup Atlanta
Sunday, 10a.m.–11p.m.
Monday, 10a.m.–11p.m.
Tuesday, 10a.m.–11p.m.
Wednesday, 10a.m.–11p.m.
Thursday, 10a.m.–11p.m.
Friday, 10a.m.–12a.m.
Saturday, 10a.m.–12a.m.

World Piece Locations

World Piece AtlantaWorld Piece Atlanta
Sunday, 10a.m.–12a.m.
Monday, 10a.m.–12a.m.
Tuesday, 10a.m.–12a.m.
Wednesday, 10a.m.–12a.m.
Thursday, 10a.m.–12a.m.
Friday, 10a.m.–12a.m.
Saturday, 10a.m.–12a.m.

Farmers Market Locations

Apotheca Charlotte Location
(Charlotte Regional)
Sunday, 12p.m.–6p.m
Monday, Closed
Tuesday, 10a.m.–6p.m.
Wednesday, 10a.m.–6p.m.
Thursday, 10a.m.–6p.m.
Friday, 10a.m.–6p.m.
Saturday, 8a.m.–6p.m.